Mal Shehu Mansur Dala

Mal Shehu Mansur Dala

68351.6k·
Tafsir Suratul Jumu'a zuwa Suratul Nasi

093 Suratul Kausar & Kafiruun

31:44

·

7.3Mb

·

25th Jan 2023

Related files

211·38:04·8mb

001 Suratul Jumu'a

113·15:03·3mb

002 Suratul Jumu'a

105·36:59·8mb

003 Suratul Jumu'a

89·15:20·3mb

004 Suratul Munafiqoon

100·24:21·5mb

005 Suratul Munafiqoon

85·38:27·8mb

007 Suratul Tagabun

73·17:36·4mb

008 Suratul Tagabun

80·29:10·6mb

009 Suratul Tagabun

69·36:58·8mb

010 Suratul Tagabun

74·48:00·10mb

011 Suratul Dalaqi

106·47:40·10mb

012 Suratul Dalaqi

67·27:40·6mb

013 Suratul Dalaqi

58·33:10·7mb

014 Suratul Tahrim

66·33:30·7mb

015 Suratul Tahrim

64·24:28·5mb

016 Suratul Mulk

71·33:54·7mb

014 Suratul Tahrim

73·16:26·3mb

017 Suratul Mulk

86·32:30·7mb

018 Suratul Mulk

62·27:48·6mb

019 Suratul Mulk

81·44:56·10mb

020 Suratul Qalam

26·23:58·5mb

021 Suratul Qalam

19·21:15·4mb

022 Suratul Qalam

18·31:03·7mb

023 Suratul Qalam

21·18:03·4mb

024 Suratul Haqqat

11·22:53·5mb

025 Suratul Haqqat

20·23:36·5mb

026 Suratul Haqqat

18·16:59·3mb

027 Suratul Haqqat

16·32:33·7mb

028 Suratul Ma'arij

29·30:48·7mb

029 Suratul Ma'arij

15·23:59·5mb

030 Suratul Ma'arij